บริการของเรา

THINK FACTORY , THINK FDC

Image

DESIGN

- Study Design Services
- Architectural Design
- Civil & Structural Design
- Mechanical Systems Design
- Electrial Systems Design
- Utility Systems Design
- Permit Documentation
- Construction Drawing

Image

PROJECT MANAGEMENT

Budget Estimates
- Project Planning
- Tender Documents & Specifications
- Construction Administration
- Progress Control & Reporting
- Permits and Licenses
- Procurement of Specialist Materials
- Tendering & Selection of Contrachors
- Quality Assurance

Image

CONSTRUCTION MANAGEMENT

- Site Organisation
- Coordination of Contractors
- Daily Site Supervision
- Progress Control
- Quality Control
- Cost & Budget Control
- Payment Documentation
- Site Administration
- Safety & Security Management

ผลงานของเรา แบ่งตามปี

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ ทีมงานที่มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆมากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของโครงการจะว่าจ้างออกแบบ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมา (contractors) เข้ามาประมูลงานก่อสร้าง (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในระยะหลังในวงการก่อสร้างโรงงานนั้น ได้มีรูปแบบการแข่งขันจากบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออก แบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะ ด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมานั้นๆ

ลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

Engine by shopup.com